W Warme school – Welkom aan elk kind – Wij samen

A  AangepAst curriculum en werkvormen volgens de noden van het kind

T  Teamoverleg met klasTeam

E  Expertise – doElgericht

R  Regelmaat en Routine

L Levensecht leren – Levenslang Leren 

E  Elke leerling heeft mogelijkhEden – Elke leerling voElt zich goEd

L  Leren zeLfstandig functioneren

I  IHP (kennis en vaardigheden op maat) – In overleg met ouders

E  Eenvoudig, duidElijk, gEstructureerd, afstEmming, positiEf


Wij maken deel uit van:

Translate »